Artykuły i orzecznictwo

Orzecznictwo dotyczące spraw rozwodowych

III CKN 665/00 – wyrok SN z dnia 21.11.2002 r.

Zdaniem Sądu Najwyższego brak zgody na rozwód nie zasługuje na uwzględnienie, w przypadku gdy nie wyrażenie zgody na rozwód ma na celu tylko zamanifestowanie przewagi nad małżonkiem, żądającym orzeczenia rozwodu i utrudnienia mu ułożenie spraw osobistych.

V CKN  129/00 – wyrok SN z dnia 24.10.2000 r.

W ocenie Sądu Najwyższego brak zgody na rozwód jest uprawnieniem małżonka niewinnego za rozkład pożycia i z reguły w takim przypadku orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, przy czym brak zgody na rozwód nie może stanowić zemsty.

II  CKN 606/98 – wyrok SN z dnia 08.12.1999 r.

Należy uznać, iż  brak zgody strony pozwanej na rozwód, spowodowany przeświadczeniem, iż orzeczenie rozwodu stanowiłoby dla powoda swego rodzaju nagrodę – przeczy zasadom współżycia społecznego.

I ACa 290/99 – wyrok SA w Gdańsku z dnia 16.06.1999 r.

W ocenie Sądu brak zgody małżonka na orzeczenie rozwodu, spowodowany jego przekonaniami religijnymi nie może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

I ACa 368/09 – wyrok SA w Gdańsku z dnia 20.05.2009 r.

Uznać należy, że brak zgody na współżycie przez małżonkę, która była ofiarą przemocy ze strony męża – nie może stanowić przesłanki rozkładu pożycia z  winy małżonki.

IV CKN 112/00 – wyrok SN z dnia 28.09.2000 r.

Uznać należy, że związek małżonka z inną osobą w okresie trwania związku małżeńskiego, ale po wystąpieniu trwałego I zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami – nie stanowi podstawy do uznania że małżonek ten jest winny rozkładu pożycia..

III CKN 386/98 – wyrok SN z dnia 22.10.1999 r.

W rozumieniu przepisów prawa rodzinnego nie ma mniejszej czy większej winy w rozkładzie pożycia. Nawet jeśli jeden z małżonków jest winny tylko jednej z kilku przyczyn rozkładu pożycia, a wina drugiego małżonka w pozostałych przyczynach była większa – należy uznać go za współwinnego.

III CKN 512/98 – wyrok SN z dnia 21.05.1999 r.

O winie w rozkładzie pożycia nie może świadczyć sama różnica charakterów małżonków, jeśli nie objawia się ona lekceważącym, poniżającym czy agresywnym stosunkiem do drugiego małżonka.

I ACa 683/04 -wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5.10. 2004 r.,

Nie można uznać, iż godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Strona żądająca rozwodu, nie krzywdzi pozwanej, a czyni jedynie uprawnienie z prawa wniesienia sprawy rozwodowej.

V CK 646/2004 - wyrok SN z dnia 24.05.2005 r.

Zdaniem Sądu Najwyższego małżonek jest uprawniony do dozwolonej reakcji na niezgodne z obowiązkami małżeńskimi zachowanie się drugiego małżonka. Granice owej dopuszczalnej reakcji małżonka skrzywdzonego przez współmałżonka należy zawsze ocenić na podstawie konkretnych okoliczności sprawy biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego.

I ACr 162/97 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24.06.1997 r.

Art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada na każdego z małżonków między innymi obowiązek wzajemnej pomocy. Ten obowiązek ma szczególne znaczenie w takich okolicznościach życiowych jak choroba. W sytuacji porzucenia małżonka w ciężkiej chorobie, a więc wówczas gdy potrzebuje on specjalnie troskliwej opieki i serdecznego współczucia z reguły spotyka się będzie ze sprzeciwem moralnym.

IV CK 609/2003 - wyrok SN z dnia 25.08.2004 r.

Sytuacja gdy jeden z małżonków decyduje się na zmianę religii - w pewnych okolicznościach może być to uznane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

I CKN 1129/99 - wyrok SN z dnia 8.12.2000 r.

O winie w rozumieniu art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego świadczy nie tylko naruszenie obowiązków małżeńskich o jakich mowa w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale również zachowanie będące wyrazem rażącego braku lojalności wobec drugiego małżonka.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Paweł Gorlewski

ul. Marszałkowska 87 lok. 134,
V piętro
(wejście od ul. Wspólnej)
00 - 683 Warszawa

Tel: 22 622-07-61
Fax: 22 622-07-61
Tel. kom.: 507-928-304
E-mail: adwokatpg@op.pl

Napisz do nas

Kancelaria Adwokacka
Paweł Gorlewski
ul. Marszałkowska 87 lok. 134,
V piętro
00 - 683 Warszawa

22 622-07-61
507-928-304

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2017